Katalog » Ativana » Powroty » Formularz U1

Wydrukuj tę stronę

Formularz U1

www.ativana.pl/c-ativana/powroty/formularz-u1
Formularz U1Osoba zamierzająca ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, może przed wyjazdem wystąpić o wydanie formularza U1 (wcześniej znany jako E 301), który jest uznawanym dokumentem potwierdzającym okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia przebyte w innym państwie członkowskim. Brany jest pod uwagę przy rozpatrywaniu uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych. Osoba występująca o zasiłek dla bezrobotnych powinna przedstawić ten dokument po powrocie do Polski w powiatowym urzędzie pracy, w którym będzie rejestrować się jako bezrobotna.

Każdy kto chce uzyskać w Wielkiej Brytanii formularz U1 (E 301), musi wypełnić wniosek CA3916, dostępny na stronie internetowej HM Revenue & Customs, należy dołączyć do niego, zgodnie z instrukcją, kopie ostatnich payslipów od każdego pracodawcy z ostatnich trzech lat naszej pracy w Wielkiej Brytanii i payslipów za marzec z ostatnich trzech lat lub kopie formularzy P60 także za ostatnie trzy lata. Wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres:

Customer Operations
National Insurance Contributions Office
International Caseworker
Benton Park View
Newcastle upon Tyne
NE98 1ZZ
United Kingdom

Telefony:
+44 (0) 191 203 7010 - z zagranicy
0845 915 4811 - z obszaru Wielkiej Brytanii

Po powrocie do Polski można również wystąpić o formularz U1 (E301) w tym celu należy udać się do wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) i wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego WUP-u, dołączając do niego dokumenty potwierdzające pracę za granicą.
Dokumenty potrzebne do rejestracji
Dokumenty niezbędne do rejestracji

1) Wypełniona karta rejestracyjna ( DRUKOWANYMI LITERAMI)

2) Dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym zameldowaniu bądź decyzją o wymeldowaniu z pobytu stałego z zaświadczeniem o numerze PESEL

3) numer NIP numer identyfikacji podatkowej.

4) Oryginał świadectwa szkolnego lub dyplomu +ksero- w przypadku studiów wyższych (może być odpis) nie dotyczy osób z wykształceniem podstawowym, (jeżeli ukończyłeś szkołę / uczelnię za granicą, to obowiązuje tłumaczenie na język polski).

5) Oryginały + ksero wszystkich świadectw pracy.

6) Jeżeli osoba rejestrująca się prowadziła działalność gospodarczą ,

-wymagana jest decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miejskiego/Gminnego

- zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące

7) Zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto z wyszczególnieniem każdego miesiąca, jeżeli osoba rejestrująca się była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy osób z prawem do zasiłku )

8) Zaświadczenie o okresie pracy na umowę zlecenie wraz z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzone składki na ZUS i Fundusz Pracy, jeżeli osoba rejestrująca się była zatrudniona na umowę zlecenie (dotyczy osób z prawem do zasiłku).

9) Zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczenia oraz podstawę jego wymiaru, jeżeli osoba rejestrująca się pobierała świadczenie z ZUS (rentę, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy i inne) poza okresem zatrudnienia.

- W przypadku renty nie wymaga się podstawy wymiaru składki
- Decyzja pozbawiająca świadczenia ZUS, jeżeli osoba rejestrująca się przebywała na rencie lub świadczeniu rehabilitacyjnym.

10) Jeżeli osoba rejestrująca się przebywała na urlopie wychowawczym, WYMAGANY jest akt urodzenia dziecka.

11) Książeczka wojskowa lub świadectwo służby, jeżeli osoba rejestrująca się odbywała służbę wojskową.

12) Dokument o przeciwwskazaniach do określonej pracy, jeżeli osoba rejestrująca się posiada taki dokument.

13) Osoba niepełnosprawna, oprócz w/w dokumentów, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

W/w dokumenty należy traktować jako podstawowe, a w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające.

Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

Dokumenty niezbędne do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG

W celu potwierdzenia i uznania okresu pracy w państwach Unii Europejskiej lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego , osoba rejestrująca się poza podstawowymi dokumentami wymaganymi przy rejestracji osób bezrobotnych powinna przedłożyć w dniu rejestracji formularz U1 (E 301) - zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia.

Formularz U1 wystawia instytucja właściwa danego państwa.

W przypadku braku formularza U1, niezbędne będą wszystkie informacje , które pozwolą zidentyfikować twoje dane za granicą, takie jak:

nazwa i adres pracodawcy zagranicznego, zajmowane stanowisko, okres pracy z wyszczególnionym dniem, miesiącem i rokiem, numer ubezpieczenia lub numer podatkowy

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na zasadach prawa polskiego w oparciu o przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego krajów Wspólnoty Europejskiej.


Ativana.pl/c-ativana/powroty/formularz-u1 Informacje

Alexa.com logo Alexa Traffic Rank: 23,453,772

Słowa kluczowe

» Formularz U1   » E 301   » Wniosek CA3916   » Zasiłek dla bezrobotnych   » U1 E301   » P60   » P45   » Payslip   » Powrot z wielkiej brytani  

Zmiany we wpisie

Aktualizuj wpis     Zgłoś martwy link

Więcej linkow w tej kategorii

 1. reputable online casinos MMKMqn

  http://www.ischia.com/index.php/Casino_bHuXpJ
  flight tickets Bingo is offered night and day with most of the show lounges aboard deliver with prizes of cash jackpots to accomplish cruise...
  Category: Powroty

 2. online casino bonuses wGYWBH

  http://casinobonusbestbonusesonline.co.uk
  thing these sites have income ranges which can be acquired since much of the video game titles Jones Workout Video game you need to Choo Cho...
  Category: Powroty

 3. As To Why Buy Cigs Online / Society

  http://buycheapestcigarettesonline.com/7-newport
  Nevertheless, the most important difference will be the mouthpiece, which 's tapered. Here are countless benefits just for smokers switching...
  Category: Powroty

 4. quick payday loans TSI\q`

  http://HTTP://quickloansukpaydayloanonline.co.uk/
  The internet Bingo Fad Bingo may be a video game which usually hasnt lessened with reputation the least bit. You can find non-gambling vers...
  Category: Powroty

 5. Living Space Remedies As Ankle

  http://univerified.com/groups-2/exactly-what-do-the-garcinia-cambogia-reviews-actually-claim/
  And in order to stop those cravings to produce sweets, Gymnema Sylvestre do the job. The Hoodia Gordonii is utilized with other useful esse...
  Category: Powroty