Ewidencja » Ativana » Powroty » Formularz U1

www.ativana.pl/c-ativana/powroty/formularz-u1
Formularz U1 Osoba z8mierz8ją ca u6ieg8ć się o z8sił ek dla bezrobotnych, moƁ e przed odjazdem wystą pić o sprzedanie formularza U1 (w1ze"e; niej znany jako E 301), kt�ry jest uznawanym dokumentem potwier3z8ją cym okresy ubezpieczenia innymi słowy zatrudnienia przebyte w innym p8ń stwie 1zł onkowskim. Brany wydaje się pod uw8gę przy rozpatrywaniu upr8wnień aż do "e; wi831zeń dla bezrobotnych. Osoba wystę pują ca o z8sił ek dla bezrobotnych winno prze3st8wić tenże dokument platforma obywatelska powrocie na terytorium polski w powiatowym urzę dzie pracy, w kt�rym 6ę dzie rejestrow8ć się jak bezrobotna.

K8Ɓ dy kto chce uzysk8ć w Zwalistej Brytanii formularz U1 (E 301), powinno wypeł nić wniosek CA3916, 3ostę pny na stronie sieciowej HM Revenue & Customs , n8leƁ y 3oł ą 1zyć do niego, zgodnie z instruk1ją, kopie nowoczesnych payslip�w od k8Ɓ dego pracodawcy polska partia ekologiczna ostatnich trzy lat własnej pracy w Wielkiej Brytanii i payslip�w za marzec z nowoczesnych trzech latek lub prześwieca formularzy P60 t8kƁ e za zdecydowane trzy latka. Wniosek jak jeden mąż z pismami n8leƁ y przesł 8ć na odnośnik:

Customer Operations
National Insurance Contributions Office
International Caseworker
Benton Wolaki View
Newcastle upon Tyne
NE98 1ZZ
United Kingdom

Telefony:
+44 (0) 191 203 7010 - z poza polski
0845 915 4811 - z zakresu Wielkiej Brytanii

Po przyjeździe do Polski moƁ na r�wnieƁ wystą pić o formularz U1 (E301) w tym zamysle n8leƁ y ud8ć się do wojew�dzkiego urzę du pracy (WUP) i wystą pić polska partia ekologiczna wnioskiem aż do odpowiedniego WUP-u, 3oł ą 1z8ją c do niego dokumenty potwier3z8ją ce pr81ę za gr8ni1ą.
Stosy potrzebne aż do rejestracji
Dokumenty niez6ę dne aż do rejestracji

1) Wypeł niona karta rejestracyjna ( DRUKOWANYMI LITERAMI)

2) Dow�d podmiotowy lub paszport wraz polska partia ekologiczna za"e; wiadczeniem o aktualnym zameldowaniu 6ą 3e8; 3e1yzją o wymeldowaniu z pobytu st8ł ego z za"e; wiadczeniem o numerze PESEL

3) numer NIP numer identyfikacji skarbowej.

4) Orygin8ł "e; wiadectwa szkolnego innymi słowy dyplomu +ksero- w przypadku studi�w wyƁ splendor (moƁ e 6yć odpis) nie tyczy os�b ppe wykszt8ł ceniem podstawowym, (jeƁ eli ukoń 1zył e"e; szkoł ę / u1zelnię za gr8ni1ą, to o6owią zuje tł umaczenie na ję zyk polski).

5) Orygin8ł y + ksero wszystkich "e; wiadectw roboty.

6) JeƁ eli jednostka rejestrują ca się prow83ził a 3zi8ł alno"e; ć gospo38r1zą,

-wymagana jest decyzja o wykre"e; leniu ppe ewidencji 3zi8ł alno"e; tobie gospodarczej ppe Urzę du Miejskiego/Gminnego

- za"e; wiadczenie z ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH o czasie podlegania tudzież OPŁ ACANIA skł adek oraz wysoko"e; ci podstawy wymiaru skł adek na ubezpieczenie społ eczne tudzież Fundusz Roboty w rozbiciu na poszczeg�lne miesią ce

7) Za"e; wiadczenie o wynagrodzeniu brutto z wyszczeg�lnieniem k8Ɓ dego miesią ca, jeƁ eli osoba rejestrują ca się 6ył a zatrudniona w niepeł nym wymiarze terminu pracy (dotyczy os�b ppe prawem aż do z8sił ku )

8) Za"e; wiadczenie o czasie pracy na umowę umowa o pracę wraz ppe wyszczeg�lnieniem nasycenia brutto w ciągu k8Ɓ dy miesią c oraz inform81ją czy 6ył y odprowadzone skł adki na ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH i Fundusz Pracy, jeƁ eli jednostka rejestrują ca się 6ył a pracobiorczyni na umowę zlecenie (dotyczy os�b ppe prawem aż do z8sił ku).

9) Za"e; wiadczenie ppe ZUS potwier3z8ją ce chronos pobierania "e; wiadczenia natomiast po3st8wę jego wymiaru, jeƁ eli pojedynczy człowiek rejestrują ca się po6ier8ł a "e; wiadczenie polska partia ekologiczna ZUS (rentę, "e; wiadczenie rehabilitacyjne, z8sił ek chorobowy i inne) poza okresem zatrudnienia.

- W przypadku renty nie zobowiązuje do się okoliczności wymiaru skł adki
- Decyzja poz68wi8ją ca "e; wiadczenia ZUS, jeƁ eli pojedynczy człowiek rejestrują ca się prze6yw8ł a na rencie oznacza to "e; wiadczeniu rehabilitacyjnym.

10) JeƁ eli osoba rejestrują ca się prze6yw8ł a na urlopie wychowawczym, POTRZEBNY jest akt urodzenia osoby ludzkiej.

11) Ksią Ɓ eczka wojskowa oznacza to "e; wiadectwo sł uƁ by, jeƁ eli pojedynczy człowiek rejestrują ca się o36yw8ł a sł uƁ 6ę wojskową.

12) Dokument o przeciwwskazaniach aż do okre"e; lonej pracy, jeƁ eli pojedynczy człowiek rejestrują ca się ma taki dokument.

13) Pojedynczy człowiek niepeł nosprawna, opr�cz w/w dokument�w, prze3kł ada dokument potwier3z8ją cy stopień niepeł nosprawno"e; tobie.

W/w stosy n8leƁ y traktow8ć jak podstawowe, a w szczeg�lnych przypadkach postulowane są stosy uzupeł ni8ją ce.

Powiatowy Urzą d Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie prze3ł oƁ enia dokument�w lub odmowy zł oƁ enia podpisu na strukturze rejestracyjnej na mocy oso6ę rejestrują 1ą się.

Dokumenty niez6ę dne aż do rejestracji os�b powr818ją cych z przyjęcia w kantach UE/EOG

Dla potwierdzenia jak i również uznania czasu pracy w p8ń stwach Unii Europejskiej względnie p8ń stw Europejskiego Zakresu Gospodarczego, jednostka rejestrują ca się udawanie podstawowymi pismami wymaganymi w pobliżu rejestracji os�b bezrobotnych musi prze3ł oƁ yć w dniu rejestracji formularz U1 (E 301) - za"e; wiadczenie 3oty1zą ce okres�w zaliczanych w pobliżu przyznaniu "e; wiadczenia.

Formularz U1 wynosi instytucja wł a"e; ciwa danego p8ń stwa.

W momencie braku formularza U1, niez6ę dne 6ę 3ą wszelkie informacje, kt�re pozwolą zidentyfikow8ć twoje wkładane za gr8ni1ą, takie podczas gdy:

nazwa jak i również adres pracodawcy zagranicznego, zaprzątane stanowisko, trudne dni pracy polska partia ekologiczna wyszczeg�lnionym dniem, miesią cem i rokiem, numer ubezpieczenia lub numer podatkowy

Z8sił ek dla bezrobotnych przyznawany znajduje się na podstaw prawa polskiego w oparciu o przepisy organizacji system�w zabezpieczenia społ ecznego kraj�w Wsp�lnoty Europejskiej.


Ativana. pl/c-ativana/powroty/formularz-u1 Doniesienia

Alexa.com logo Alexa Traffic Rank: 23, 453, 772

Sł owa kluczowe

» Formularz U1   » E 301   » Nauka umoralniająca CA3916   » Z8sił ek dla bezrobotnych   » U1 E301   » P60   » P45   » Payslip   » Powrot polska partia ekologiczna wielkiej brytani  

Restrukturyzacji we artykule

Aktualizuj wpis     Zgł o"e; denat link

Wię cej linkow w odmiennej kategorii

 1. free english learning activities

  http://kidsreadingclub.Ihost.tw/
  Leg Style - Classroom chairs are available with three different styles of legs; glides, caster, or sled base. To know how good your chances...
  Category: Powroty

 2. reputable necie casinos MMKMqn

  http://www.ischia.com/index.php/Casino_bHuXpJ
  flight tickets Bingo is offered night and day with most of the show lounges aboard deliver with prizes of cash jackpots to accomplish cruise...
  Category: Powroty

 3. quick payday loans TSI\q`

  http://HTTP://quickloansukpaydayloanonline.co.uk/
  The internet Bingo Fad Bingo may be a video game which usually hasnt lessened with reputation the least bit. You can find non-gambling vers...
  Category: Powroty

 4. slot machines nMRgLT

  http://bestcasinobonusesonlinecasinos.co.uk
  Author with the article is connected with OnlineBingoLounge. Go to the web-site for more information around the best BRITAIN bingo places t...
  Category: Powroty

 5. How To Retrieve A Well-Performing

  http://www.fb.arjanbongers.nl/blog/view/77972/look-for-new-the-specifics-of-reverse-phone-lookup
  On the other hand enthusiastic about someone one admire? reverse phone lookup - Maybe you found an odd phone number in your family spouses c...
  Category: Powroty